StartNasza ParafiaMsze święteCzęste pytaniaKancelaria
Start Start
Nasza Parafia
Msze święte
Częste pytania
Kancelaria
Sakramenty święte
Odpust
Modlitwy
modlitwa wstawiennicza
>> Modlitwa wstawiennicza
>> Świadectwa
Księża
Duszpasterstwo
Kącik misyjny
Nasi artyści
Wydarzenia
Kontakt
Konto
Radio Katolickie
Wideo
Przydatne strony
Szukaj
r10.jpg

Teologia i warunki odpustu

Wiara Kościoła w odpust sięga starożytności, kiedy wierzono, że może on wyrażać miłosierdzie Boga
(Jezus powiedział do Piotra: „Cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie,
a co zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie”
– Mt 16,19)
poprzez darowanie kar doczesnych.

Odpustu dostępuje „chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi,
określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje
i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych”
(Encheridion indulgentiarum, Normae de indulgentiis z 1999, s. 21).

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa samo słowo
odpust rozumiano jako darowanie lub złagodzenie kar kościelnych.
W Kościele była wtedy w praktyce tak zwana pokuta publiczna za szczególnie ciężkie grzechy
(morderstwo, zaparcie się wiary...).

Otrzymujący rozgrzeszenie musiał publicznie odpokutować zło,
a nawet przez pewien czas był odłączony od wspólnoty kościelnej.
Mogli oni jednak spełniać pewne czyny dla dobra wspólnoty Kościoła, za które otrzymywali odpust.
Z czasem publiczne pokuty zarzucano na rzecz tak zwanych pokut domowych
(post, jałmużna, modlitwa), co wiązało się z ich złagodzeniem.
Kary te nakładane przez Kościół, mógł on sam także darować, zwłaszcza w sytuacji zagrożenia śmiercią.

Tworzyła się w tym czasie także praktyka przenoszenia tych łask na zmarłych,
zwłaszcza tych, którzy nie zdążyli odpokutować kar ziemskich i mogą być jeszcze w czyśćcu.

Odpust był odmierzany dniami kary kościelnej, stąd wzięło się liczenie go na dni i lata.
Od wieku XI Kościół wprowadził odpusty zupełne
(np. Papież Urban II na synodzie klermonckim w roku 1095 udzielił go krzyżowcom).

Kościół zaczął coraz więcej udzielać łask i wiązać je z pobożnymi czynami, nawiedzeniami świętych miejsc itp.
Zawsze jednak nauczał, że odpust nie jest darowaniem grzechów,
bo tego dostępuje się jedynie przystępując do sakramentalnej spowiedzi, lecz – darowaniem kar za grzechy.
Odpust ma zatem niższą wartość niż sakramenty, które są widzialnymi znakami niewidzialnej łaski Bożej
.

Ofiarowanie odpustów za zmarłych, nie oznacza jednakże, że Papież czy biskup jest w stanie,
według swej woli, uwolnić dusze z czyśćca. Wierzymy, że ofiarując odpust za zmarłych,
wypraszamy szczególne łaski Boga za wstawiennictwem całego Kościoła
– tak żyjących jak i zmarłych będących już w Niebie.

Praktyka odpustów upowszechniła się bardzo w Kościele średniowiecznym do tego stopnia, że wiele modlitw,
nabożeństw, medalików, figurek itp. miało przypisane odpusty.
Wynikało to głównie z chęci Kościoła, aby udzielać jak najwięcej łask. Z czasem niestety praktyki te
(jak np. pobożne ucałowanie krzyżyka) stały się magicznymi rytuałami,
do których prosty lud przywiązywał więcej znaczenia niż do sakramentów.

Pojawili się też różnego rodzaju naciągacze, niestety także duchowni, który uczynili z odpustów „towar”
(np. znany w XVI w. dominikanin Tetzel, którego nadużycia spowodowały wystąpienie Lutra).

Odpowiedzią na te nadużycia była Reformacja oraz Sobór w Trydencie.
Dzięki Soborowi wiele z nich zostało zlikwidowanych.

Sprawą odpustów zajmowano się wiele i w wieku XX. Do niedawna można było uzyskać określoną ilość dni odpustu
za spełnienie określonej pobożnej czynności.
Zmienił to Papież Paweł VI konstytucją apostolską Indulgentiarum doctrina z 1 stycznia 1967 r.
W miejsce przeliczania odpustu na dni, wprowadził on rozróżnienie na odpusty zupełne i cząstkowe.
W konstytucji tej umieścił ściśle określone warunki zyskania odpustu.

Obecnie w Kościele obowiązuje nowy wykaz odpustów Enchiridion Indulgentiarum z 16 lipca 1999 r.,
ogłoszony przez Stolicę Apostolską. Wylicza on możliwości otrzymania odpustów
zupełnych i niezbędne to tego warunki, takie jak na przykład poświęcenie się
rodziny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa; odbycie trzydniowych rekolekcji;
pobożne przyjęcie błogosławieństwa Urbi et orbi, nawet jeśli ma to miejsce przez radio czy TV.

Nowością jest odpust za „publiczne świadectwo wierze w określonych sytuacjach
codziennego życia, jak częste przystępowanie do sakramentów, włączenie do form życia wspólnotowego
przejawów wiary i apostolatu, przepowiadaniem słowem i uczynkiem
chrześcijańskiego zbawienia osobom oddalonym od wiary”.


Może to wyrazić się np. poprzez modlitwę przed posiłkiem w publicznej jadłodajni, czy uczynienie znaku krzyża,
kiedy przechodzi się obok kościoła itp.

(wg voxdomini.com.pl)

Wykaz odpustów Kościoła Katolickiego
Kiedy można uzyskać odpust zupełny lub cząstkowy
Odpust zupełny
Modlitwy, do których przywiązany jest odpust cząstkowy
Odpust zupełny związany z Koronką do Miłosierdzia Bożego
10 Przykazań Boyżych
top of page
Advertisement


_________________________________________________________
www.parafia-wegrzce.pl Parafia pw sw Andrzeja Boboli w Wegrzcach