Przygotowanie do Bierzmowania

dodano 6.03.2021 r.

Znamy już termin zaległego bierzmowania naszej młodzieży. Ze względu na pandemię  sakrament ten będzie  udzielny w czterech turach: 15 kwietnia 2021 r. w godz. 16.30 i 18.00 oraz 16 kwietnia w godz. 16.30 i 18.00. Szczegółowe informacje o przygotowaniu będą podane za tydzień w informatorze i na stronie internetowej. Pamiętajmy, że bierzmowanie nie jest obowiązkiem, ale świadomym wyborem, którego  młody  człowiek dokonuje przed Bogiem. W przypadkach, jeśli ktoś będzie miał  obawy związane z pandemią nie będzie zobowiązany do tych terminów, a do bierzmowania przystąpi w przyszłym roku lub otrzyma oddelegowanie do kościoła Mariackiego w Krakowie. 

aktualizacja 6.04.2021

Terminy prób przed bierzmowaniem: kl 8 A i C piątek 9. 04 godz. 16.15,

kl 8 B i D piątek  9.04 godz. 18.45;

Szkoły ponadpodstawowe i inne: Gr 1 sobota 10.04 godz. 14.30,

Gr 2 sobota 10.04 godz. 16.15.

Spotkanie jest ostatnim terminem uzupełnienia wszystkich formalności związanych z udzieleniem sakramentu bierzmowania /metryka, imię patrona, imię nazwisko świadka, zaświadczenie świadka, zgoda parafii dla zamieszkałych poza parafią Węgrzce,/

Przebieg liturgii sakramentu bierzmowania

. Po pozdrowieniu następuje przywitanie ks. Arcybiskupa przez przedstawicieli Rodziców i prośba o udzielenie Bierzmowania.

  1. Po Ewangelii kandydatów do bierzmowania przedstawia ks. Proboszcz

kandydatów do bierzmowania, ustawia w odpowiednim miejscu przed biskupem.

Proboszcz: Czcigodny ojcze, Kościół święty prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej tu młodzieży parafii św Andrzeja Boboli w Węgrzcach.

Biskup: Czy młodzież ta wie, jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie i czy przygotowała się  należycie do jego przyjęcia?

Proboszcz: Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania, uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty.

Biskup: Droga młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

Kandydaci: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.

Wszyscy: Amen.

HOMILIA

  1. Biskup wygłasza krótką homilię, w której wyjaśnia odczytane teksty i w ten sposób wprowadza kandydatów, ich świadków i rodziców w głębsze zrozumienie misterium bierzmowania.

ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCH

  1. Biskup zadaje pytania kandydatom do bierzmowania, mówiąc:

Pytam każdego z was:

Czy wyrzekasz się szatana, wszystkich jego spraw i pokus?

Kandydaci: Wyrzekam się.

Biskup: Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

Kandydaci: Wierzę.

Biskup: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Jego Syna jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

Kandydaci: Wierzę.

Biskup: Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, którego masz dzisiaj otrzymać w sakramencie bierzmowania, tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień Pięćdziesiątnicy?

Kandydaci: Wierzę.

Biskup: Czy wierzysz w święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

Kandydaci: Wierzę.

Do tego wyznania dołącza się biskup, głosząc wiarę Kościoła:

Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Zgromadzenie wiernych wyraża swoją zgodę odpowiadając:

Amen.

Jeżeli przemawiają za tym okoliczności, można tę formułę zastąpić inną, albo zaśpiewać pieśń, w której wspólnota jednogłośnie wyraziłaby swoją wiarę.

LITURGIA SAKRAMENTU

WŁOŻENIE RĄK

  1. Biskup stoi zwrócony do ludu i złożywszy ręce mówi:

Najmilsi, prośmy Boga Ojca wszechmogącego, aby łaskawie zesłał Ducha Świętego na te przybrane dzieci swoje, odrodzone już na chrzcie do życia wiecznego. Niech Duch Święty umocni je swoimi obfitymi darami i przez swoje namaszczenie upodobni do Chrystusa, Syna Bożego.

Wszyscy przez chwilę modlą się w milczeniu.

  1. Biskup wyciągając ręce nad kandydatami mówi:

Boże wszechmogący,
Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa,
który odrodziłeś te sługi swoje
przez wodę i Ducha Świętego
i uwolniłeś ich od grzechu,
ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela,
daj im ducha mądrości i rozumu,
ducha rady i męstwa,
ducha umiejętności i pobożności,
napełnij ich duchem Twojej bojaźni.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wszyscy: Amen.

 

NAMASZCZENIE KRZYŻMEM

  1. Kandydaci do bierzmowania wraz ze świadkiem, pojedynczo pochodzą do biskupa. Świadek bierzmowania kładzie prawą rękę na ramieniu kandydata i podaje jego imię biskupowi albo kandydat sam podaje swoje imię.
  2. Biskup zwilża wielki palec prawej ręki krzyżmem i kreśli nim znak krzyża na czole kandydata mówiąc:

N.,PRZYJMIJ ZNAMIĘ DARU 

DUCHA ŚWIĘTEGO.

Bierzmowany: Amen.

Biskup: Pokój z tobą.

Bierzmowany: I z duchem twoim.

  1. Bierzmowany wraz ze świadkiem wraca na swoje miejsce. Dalej Msza święta trwa wg normalnego porządku.

 

  1. Do Komunii przystępujemy w procesji zachowując zgodnie z wymogami epidemicznymi odpowiednie odległości. Osoby przyjmujące Komunię na dłoń podchodzą od strony pulpitu z Pismem Świętym, osoby przyjmujące do ust od strony Chrzcielnicy.

 

Przed błogosławieństwem przedstawiciele Bierzmowanych dziękują ks. Arcybiskupowi za udzielenie Bierzmowania. Wszyscy stoją.