Przygotowanie do Bierzmowania

 

Spotkanie dla bierzmowanych w sobotę 27 kwietnia 2024  o godz. 10.00

 

 

Katechezy video , kopiuj link:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq

Mały katechizm kandydata do bierzmowania

Mały Katechizm
——————————————————————————–

1. MODLITWA PAŃSKA
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje. Przyjdź Królestwo Twoje. Bądź wola Twoja,
jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze
winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode
złego. Amen.
2. POZDROWIENIE ANIELSKIE
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony
owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w
godzinę śmierci naszej. Amen.
3. MODLITWA DO ANIOŁA STRÓŻA
Aniele Boże Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy; bądź mi zawsze
ku pomocy. Strzeż duszy i ciała mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.
4. SKŁAD APOSTOLSKI
Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego
Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny; umęczon
pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł trzeciego dnia
zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego; stamtąd
przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych
obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
5. DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH
1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
2. Nie będziesz brał Imienia Pana Boga swego nadaremnie.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.
6. PIĘĆ PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH
1. W niedziele i święta obowiązkowe we Mszy św. nabożnie uczestniczyć
i od prac służebnych się powstrzymać
2. Przynajmniej raz w roku spowiadać się
3. Przynajmniej raz w roku w czasie wielkanocnym Komunię św. przyjąć
4. Posty nakazane zachowywać
5. Potrzebom materialnym Kościoła zaradzać
7. PRZYKAZANIE MIŁOŚCI
Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich sił
swoich, a bliźniego swego jak siebie samego.
8. SIEDEM SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH
1. Sakrament chrztu
2. Sakrament bierzmowania
3. Sakrament Eucharystii
4. Sakrament pokuty i pojednania
5. Sakrament namaszczenia chorych
6. Sakrament święceń
7. Sakrament małżeństwa

9. WARUNKI SAKRAMENTU POKUTY I POJEDNANIA
1. Rachunek sumienia
2. Żal za grzechy
3. Mocne postanowienie poprawy
4. Szczera spowiedź
5. Zadośćuczynienie
10. DARY DUCHA ŚWIĘTEGO
1. Dar mądrości
2. Dar rozumu
3. Dar umiejętności
4. Dar rady
5. Dar męstwa
6. Dar pobożności
7. Dar bojaźni Bożej
11. CNOTY TEOLOGICZNE
1. Wiara
2. Nadzieja
3. Miłość
12. CNOTY KARDYNALNE
1. Roztropność
2. Sprawiedliwość
3. Wstrzemięźliwość
4. Męstwo
13. GŁÓWNE PRAWDY WIARY
1. Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.
14. UCZYNKI MIŁOSIERNE CO DO DUSZY
1. Grzesznych upominać
2. Nieumiejętnych nauczać
3. Wątpiącym dobrze radzić
4. Strapionych pocieszać
5. Krzywdy cierpliwie znosić
6. Urazy chętnie darować
7. Modlić się za żywych i umarłych
15. UCZYNKI MIŁOSIERNE CO DO CIAŁA
1. Głodnych nakarmić
2. Spragnionych napoić
3. Nagich przyodziać
4. Podróżnych w dom przyjąć
5. Więźniów pocieszać
6. Chorych odwiedzać
7. Umarłych pogrzebać
16. SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH
1. Pycha
2. Chciwość
3. Nieczystość
4. Nienawiść
5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu
6. Gniew
7. Lenistwo

17. TAJEMNICE RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO
Część I – tajemnice radosne:
1. Zwiastowanie NMP
2. Nawiedzenie św. Elżbiety
3. Narodzenie Pana Jezusa
4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
5. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni
Część II – tajemnice bolesne:
1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
2. Biczowanie Pana Jezusa
3. Ukoronowanie Pana Jezusa cierniową koroną
4. Niesienie krzyża
5. Ukrzyżowanie
Część III – tajemnice chwalebne:
1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
3. Zesłanie Ducha Świętego
4. Wniebowzięcie NMP
5. Ukoronowanie w niebie NMP
Część IV – Tajemnica Światła
1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
2. Objawienie Siebie na weselu w Kanie.
3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
4. Przemienienie na górze Tabor.
5. Ustanowienie Eucharystii.
18. AKTY WIARY, NADZIEI, MIŁOŚCI I ŻALU
Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy Jedyny prawdziwy.
Wierzę, coś objawił, Boże, Twe słowo mylić nie może.
Ufam Tobie, boś Ty wierny, Wszechmocny i miłosierny.
Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie.
Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję.
Nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty Dobro nieskończone.
Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłościw mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.
19. ANIOŁ PAŃSKI
Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi,
I poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo …..
Oto ja służebnica Pańska,
Niech mi się stanie według słowa twego. Zdrowaś Maryjo…
A Słowo ciałem się stało,
I zamieszkało miedzy nami. Zdrowaś Maryjo…
Módlmy się:
Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca Swoja łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim
Wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i Krzyż zostali doprowadzeni do chwały
Zmartwychwstania. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.
20. BŁOGOSŁAWIEŃSTWA EWANGELICZNE
1. Błogosławieni ubodzy duchem, albowiem ich jest królestwo niebieskie.
2. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię.
3. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.
4. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
5. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
6. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają.
7. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem nazwani będą synami Bożymi.
8. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości,
albowiem ich jest królestwo niebieskie.

——————————————————————————–
A. Wyznanie wiary

——————————————————————————–
1. Czym jest wiara ?
Wiara jest przylgnięciem osobistym całego człowieka ( rozumu i woli) do Boga, który się objawia
poprzez czyny i słowa Ma podwójny wymiar: przylgnięcie do Osoby i do prawdy .
2. Czy człowiek za pomocą rozumu może poznać Boga ?
Obserwując ład i piękno świata oraz słuchając głosu swego sumienia, człowiek może poznać Boga
jako przyczynę i cel wszystkiego.
3. Jakie są motywy objawienia się Boga człowiekowi ?
Przez miłość Bóg objawił się, ofiarował człowiekowi. W ten sposób daje On odpowiedź ostateczną i
wyczerpującą na pytania dotyczące sensu i celu ludzkiego życia.
4. Kiedy i jak Bóg przemówił do człowieka ?
Bóg objawił się pierwszym rodzicom, a po upadku w grzech obiecał im zbawienie i ofiarował swoje
przymierze. (71).Kształtował swój lud i przemawiał przez proroków, przygotowując do przyjęcia
zbawienia przeznaczonego dla całej ludzkości. W pełni objawił się posyłając swego Syna.
5. Gdzie zawarte jest Objawienie Boże ?
Objawienie Boże zawarte jest w Piśmie Świętym i Tradycji, które stanowią jeden depozyt wiary.
6. Czym jest Pismo Święte ?
Pismo Święte to księgi spisane pod natchnieniem Ducha Świętego, zawierające objawioną prawdę
Bożą.
7. Kto jest autorem Pisma Świętego ?
Autorem Pisma Świętego jest Bóg, który dał natchnienie ludzkim autorom. W ten sposób daje nam
pewność, że ich pisma zawierają bezbłędnie zbawczą prawdę.
8. Ile ksiąg zawiera Pismo Święte ?
Pismo Święte dzieli się na Stary i Nowy Testament. Stary Testament zawiera 46 ksiąg, natomiast
Nowy – 27.
9. Czym jest Tradycja ?
Tradycja jest to nauczanie powierzone przez Chrystusa Pana i Ducha Świętego Apostołom i
przekazywane przez ich następców.
10. Co nam Bóg objawia o Sobie ?
Bóg objawił się jako “Ten, który jest”. Jest Prawdą i Miłością.
11. Jaka jest zasadnicza tajemnica naszej wiary ?
Jest nią tajemnica Trójcy Świętej: Ojca, Syna i Ducha Świętego.
12. Podaj streszczenie wiary w Trójcę Świętą.
Trójca Święta jest Jednością (253). Bóg jest jeden w trzech Osobach. Trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec,
Syn Boży i Duch Święty są różnymi (rzeczywiście odrębnymi) Osobami. Osoby Boskie nie różnią się
naturą lecz relacjami miedzy sobą.
13. Co znaczy, że Bóg stworzył świat ?
To znaczy, że Bóg kierując się swą mądrością i miłością (295), powołał świat do istnienia z niczego.
14. Dlaczego Bóg stworzył świat ?
Bóg stworzył świat, aby objawić swoją chwałę; aby swym stworzeniom dać udział w swojej prawdzie,
dobroci i pięknie.
15. Co to jest Opatrzność Boża ?
Boża Opatrzność wyraża się z zrządzeniach, poprzez które Bóg w swojej mądrości i miłości prowadzi
wszystkie stworzenia do ich ostatecznego celu.

16. Kim są Aniołowie ?
Aniołowie są stworzeniami duchowymi, które nieustannie chwalą Boga i które służą w wypełnianiu
dzieła zbawienia wobec innych stworzeń.
17. Kim jest człowiek ?
Bóg stworzył człowieka na swój obraz (380). Człowiek jest jednością ciała i duszy.
18. Jaki był stan pierwotny człowieka ?
Stan pierwotny człowieka był stanem świętości i sprawiedliwości. Przyjaźń z Bogiem stała u podstaw
szczęścia w raju.
19. Przez co człowiek utracił przyjaźń z Bogiem ?
Przyjaźń z Bogiem człowiek utracił przez grzech.
20. Na czym polegał grzech pierwszych ludzi ?
Człowiek skuszony przez Złego, na początku historii, nadużył swej wolności, obracając się przeciwko
Bogu i pragnąć osiągnąć swój cel poza Nim.
21. Jakie skutki pociąga grzech pierwszych rodziców ?
Przez grzech pierwszych rodziców natura ludzka została pozbawiona świętości i sprawiedliwości oraz
poddana niewiedzy, cierpieniu, panowaniu śmierci i skłonności do grzechu. To zranienie natury
ludzkiej nazywamy grzechem pierworodnym.
22. Kto wyzwolił człowieka ze stanu grzechu i na nowo połączył go z Bogiem ?
Uczynił to Jezus Chrystus, Syn Boży, który stał się człowiekiem.
23. W jaki sposób Jezus Chrystus zbawił człowieka ?
Jezus Chrystus zbawił człowieka poprzez Krzyż i Zmartwychwstanie.
24. Co znaczą imiona “Jezus” i “Chrystus” ?
Imię “Jezus” znaczy “Bóg zbawia”. Syn Maryi dziewicy został tak nazwany, gdyż on jest tym, który
zbawił świat od grzechu. “Chrystus” oznacza “Namaszczony”, “Mesjasz”. Jezus jest Chrystusem, bo
jest Namaszczony “Duchem Świętym i mocą” (Dz 10, 38) i w nim spełniła się nadzieja Izraela (Dz
28, 20).
25. Co znaczy określenie “Syn Boży” i imię “Pan” ?
“Syn Boży” oznacza relację jedyną i wieczną Jezusa Chrystusa do Jego Ojca: jest On Synem Jedynym
Boga Ojca i sam jest Bogiem. Wierzyć, ze Jezus Chrystus jest Synem Bożym jest konieczne, by być
chrześcijaninem. Imię “Pan” oznacza boską władzę. Wyznawać, że Jezus jest Panem znaczy wierzyć
w Jego boskość.
26. Kim jest Jezus Chrystus ?
Jezus Chrystus jest Bogiem i człowiekiem. Ma dwie natury: boska i ludzką, nie zmieszane lecz
zjednoczone w jednej Osobie Syna Bożego.
27. Co znaczy słowo “Wcielenie” ?
W czasie wybranym przez Boga, Jedyny Syn Ojca, stał się człowiekiem nie tracą boskiej natury,
przyjął ludzką.
28. W jaki sposób Syn Boży stał się człowiekiem ?
Syn Boży począł się z Ducha Świętego i narodził się z Maryi Dziewicy.
29. Co to znaczy, że Maryja jest Matką Bożą ?
To znaczy, że jest Matką Syna Bożego, który poprzez Nią przyjął ludzka naturę, sam będąc Bogiem.
30. Co znaczy, że Maryja jest Niepokalanie Poczęta ?
Maryja jest Niepokalanie Poczęta, to znaczy, że od chwili poczęcia została całkowicie zachowana od
skazy grzechu pierworodnego. Mówimy o Niej, że jest Niepokalana, gdyż nie popełniła żadnego
grzechu podczas całego życia.
31.Czym było ziemskie życie Jezusa ?
Życie Jezusa było nieustannym nauczaniem. Jego milczenie, cuda, modlitwa, miłość do ludzi,
szczególna troska o poniżonych i biednych, całkowite przyjęcie ofiary krzyżowej dla odkupienia ludzi,
samo wreszcie zmartwychwstanie – są urzeczywistnieniem Jego słowa i wypełnieniem Objawienia.

32. Jakie znaczenie dla człowieka ma zmartwychwstanie Chrystusa ?
Chrystus, Pierworodny spośród umarłych (Kol 1,18), jest przyczyną naszego zmartwychwstania; już
dziś – dzięki usprawiedliwieniu naszej duszy, a później – przez wskrzeszenie do życia naszego ciała.
33. Co znaczy, że Chrystus wstąpił do nieba ?
Wniebowstąpienie oznacza wywyższenie ludzkiej natury Jezusa do chwały Boga Ojca.
34. Kiedy i po co Chrystus powróci na ziemię ?
Chrystus powróci w chwale w Dzień Sądu, na końcu świata, aby dopełnić zwycięstwa dobra nad złem.
35. Na czym polega Sąd Ostateczny ?
Przychodząc na końcu czasów, Chrystus chwalebny wyjawi zamysły serc i odda każdemu według jego
czynów i według tego, na ile każdy przyjął lub odrzucił łaskę.
36. Kim jest Duch Święty ?
Duch Święty jest jedną z Osób Trójcy Świętej, współistotną Ojcu i Synowi.
37. Co czyni Duch Święty w Kościele ?
Duch Święty buduje, ożywia i uświęca Kościół.
38. Czym jest Kościół ?
Kościół jest założoną przez Chrystusa wspólnotą wiary, nadziei i miłości mającą podwójny wymiar –
ludzki i Boży: jest społecznością hierarchiczną i Ciałem Mistycznym Chrystusa; zrzeszeniem
widzialnym i wspólnotą duchową; wspólnotą na ziemi wyposażoną w dary niebieskie.
39. Jakie są podstawowe cechy Kościoła ?
Kościół jest jeden, święty, powszechny i apostolski.
40. Dlaczego Kościół jest jeden ?
Kościół jest jeden, bo ma jednego Pana, wyznaje jedną wiarę, rodzi się z jednego chrztu, tworzy
jedno Ciało, ożywiany jest jednym Duchem i żyje jedną nadzieją.
41. Co to znaczy, że Kościół jest święty ?
Kościół jest święty, bo jego Twórcą jest Najświętszy Bóg; Chrystus wydał siebie dla jego uświęcenia;
Duch świętości go ożywia (867). Składa się wprawdzie z grzeszników, ale są oni wezwani do
świętości.
42. Co to znaczy, że Kościół jest powszechny ?
Kościół jest powszechny, to znaczy, że głosi całość wiary; ma pełnię środków potrzebnych do
zbawienia; jest posłany do wszystkich narodów; zwraca się do każdego człowieka; obejmuje
wszystkie czasy.
43. Co to znaczy, że Kościół jest apostolski ?
Kościół jest apostolski, to znaczy: jest zbudowany na fundamencie dwunastu Apostołów; jest
niezniszczalny (Mt 16,18); w sposób nieomylny zachowuje prawdę; Chrystus nim kieruje przez Piotra
i innych Apostołów; obecnych w swoich następcach – papieżu i Kolegium biskupów.
44. Jaką funkcję w Kościele pełni papież ?
Papież, biskup Rzymu, następca św. Piotra, jest głową Kolegium biskupów, wikariuszem Chrystusa i
pasterzem całego Kościoła na ziemi. Z ustanowienia Bożego posiada on najwyższą, pełną,
bezpośrednią i powszechną władzę duszpasterską.
45. Jaką rolę spełniają biskupi ?
Biskupi, jako następcy Apostołów i członkowie Kolegium, są głową widzialną Kościoła lokalnego, mają
udział w odpowiedzialności apostolskiej i misji całego Kościoła pod zwierzchnictwem papieża.
46. Jaka jest rola kapłanów ?
Kapłani są wezwani do tego, by być współpracownikami biskupów i wraz z nimi być odpowiedzialnymi
za Kościół lokalny. Od biskupa otrzymują misję kierowania wspólnotą parafialną lub określoną
funkcję kościelną.
47. Jaka jest rola świeckich ?
Świeccy są wezwani do tego, by żyjąc wśród świata i spraw doczesnych, ożywieni duchem
chrześcijańskim, sprawowali niczym zaczyn swoje apostolstwo w świecie.

48. Co oznacza określenie “świętych obcowanie” ?
Wyrażenie to oznacza najpierw “rzeczy święte”, a przede wszystkim Eucharystię, przez którą jest
przedstawiana i urzeczywistniana jedność wiernych, którzy w Chrystusie tworzą jedno Ciało (960).
Termin ten oznacza również jedność wiernych w Chrystusie, którzy są pielgrzymami na ziemi,
dopełniają oczyszczenia lub też są świętymi w niebie, realizują się w ten sposób, że każdy poprzez
to, co czyni lub cierpi w Chrystusie i dla Chrystusa, przynosi owowc dla wszystkich.
49. Czym jest śmierć i co oznacza zmartwychwstania ?
Przez śmierć dusza zostaje oddzielona od ciała, ale w zmartwychwstaniu Bóg obdarzy życiem nie
przemijającym nasze ciało przemienione i zjednoczone z duszą.
50. Co następuje zaraz po śmierci ?
Zaraz po śmierci następuje sąd szczegółowy, w wyniku którego, dusza ludzka zostaje poddana
oczyszczeniu czyśćca, uczestniczy bezpośrednio w szczęściu nieba, bądź zostaje potępiona.
51. Co to jest czyściec ?
Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni Bożej, jednak nie całkowicie oczyszczeni, choć pewni są
zbawienia, doświadczają po śmierci oczyszczenia, by otrzymać świętość konieczną do wejścia do
radości Bożej.
52. Czym jest niebo ?
Niebo jest ostatecznym kresem i spełnieniem najgłębszych pragnień człowieka, stanem najwyższego
i ostatecznego szczęścia, pełnego zjednoczenia z Trójcą Świętą, Maryją dziewicą, aniołami i świętymi
wszystkich czasów.
53. Czym jest piekło ?
Piekło jest stanem ostatecznego zerwania jedności z Bogiem, a człowiek jedynie w Bogu może
znaleźć życie i szczęście.
B. Życie sakramentalne
——————————————————————————–
54. Czym jest niedziela ?
Niedziela jest to dzień zmartwychwstania Chrystusa, Dzień Pański. Jest zasadniczym dniem
sprawowania Eucharystii, Dniem radości i powstrzymania się od pracy.
55. Co to jest rok liturgiczny ?
Rok liturgiczny to roczny cykl, z biegiem którego Kościół odsłania całe misterium Chrystusa,
począwszy od Wcielenia i Narodzenia, przez Mękę, Zmartwychwstanie, Wniebowstąpienie i Zesłanie
Ducha Świętego, aż po oczekiwanie błogosławionej nadziei i przyjścia Pańskiego.
56. Co to są sakramenty ?
Sakramenty są to skuteczne znaki łaski, ustanowione przez Chrystusa i powierzone Kościołowi, przez
które udzielane jest nam życie Boże.
57. Jakie są owoce sakramentu chrztu ?
Owocami sakramentu chrztu są: odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów
osobistych; narodziny do nowego życia, przez które człowiek sttaje się przybranym dzieckiem Ojca,
członkiem Chrystusa, świątynią Ducha Świętego. Przez chrzest ochrzczony zostaje włączony do
Kościoła i staje się uczestnikiem kapłaństwa Chrystusowego.
58. Czy można być zbawionym bez chrztu ?
Ci, którzy ponieśli śmierć za wiarę, katechumeni i wszyscy ludzie, którzy pod wpływem łaski, nie
znając Kościoła, szczerym sercem szukają boga i starają się wypełniać Jego wolę, są zbawieni, nawet
jeśli nie przyjęli chrztu.
59. W jaki sposób udziela się chrztu ?
Rytem istotnym chrztu jest zanurzenie w wodzie lub polanie głowy wodą z jednoczesnym
wymówieniem słów:” N., ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.

60. Dlaczego udziela się chrztu małym dzieciom ?
Dzieci rodzą się z upadłą i skażoną grzechem pierworodnym naturą, dlatego potrzebują nowych
narodzin, jakim jest chrzest. Sakrament ten jest darem Bożym, który nie zakłada zasług ludzkich;
dzieci są ochrzczone w wierze Kościoła.
61. Kto udziela sakramentu chrztu ?
Szafarzem zwyczajnym jest biskup, kapłan lub diakon. W przypadku konieczności może ochrzcić
każdy (nawet nie ochrzczony), kto ma intencję czynienia tego, co czyni Kościół, udzielając tego
sakramentu.
62. Jakie są owoce sakramentu bierzmowania ?
Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby w nas
pogłębić łaskę dziecięctwa Bożego, zjednoczyć nas ściślej z Chrystusem, uczynić silniejszą naszą wieź
z Kościołem, włączyć nas pełniej w jego misję i pomóc w dawaniu świadectwa wierze chrześcijańskiej
przez słowo, które towarzyszy dziełom.
63. Kto udziela sakramentu bierzmowania ?
Szafarzem zwyczajnym bierzmowania jest biskup. Może on z poważnych przyczyn pozwolić na
udzielanie tego sakramentu kapłanom.
64. Jakie warunki winien spełniać kandydat do bierzmowania ?
Kandydat do bierzmowania winien wyznawać wiarę, być w stanie łaski, mieć intencję przyjęcia tego
sakramentu i być gotowym do podjęcia roli ucznia i świadka Chrystusa we wspólnocie Kościoła i w
sprawach doczesnych.
65. Jaki jest istotny ryt sakramentu bierzmowania ?
Istotnym obrzędem bierzmowania jest namaszczenia Krzyżmem św. na czole, którego dokonuje się,
wkładając rękę na głowę wraz ze sławami: “Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.
66. Co to jest Eucharystia ?
Eucharystia jest pamiątką (uobecnieniem) Paschy Chrystusa, tzn. Dzieła zbawienie dokonanego przez
życie, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Dzieło to uobecnia się w czynności liturgicznej.
67. Jakie są zasadnicze części Eucharystii ?
Celebracja eucharystyczna zawiera: głoszenie Słowa Bożego, dziękczynienie Ojcu za wszelkie dobra,
szczególnie za dar Jego Syna, konsekrację chleba i wina, uczestnictwo w uczcie liturgicznej przez
przyjmowanie Ciała i Krwi Chrystusa. Wszystkie te elementy stanowią jeden akt kultu.
68. Kiedy i jakimi słowami Jezus ustanowił Eucharystię ?
Jezus ustanowił Eucharystię podczas Ostatniej Wieczerzy, wymawiają nad chlebem słowa :”to jest
Ciało moje…” i nad winem: “to jest kielich Krwi mojej…”.
69. Co się dokonuje w czasie konsekracji chleba i wina ?
Podczas konsekracji dokonuje się przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. Pod
konsekrowanymi postaciami chleba i wina jest obecny żywy i chwalebny Chrystus prawdziwie,
rzeczywiście i substancjalnie, Jego Ciało i Jego Krew, z Dusza i Bóstwem.
70. Jakie warunki winien spełnić ten, kto chce przyjąć Komunię św. ?
Ten, kto chce przyjąć Komunię św. winien znajdować się w stanie łaski uświęcającej. Kto świadom
jest popełnienia grzechu ciężkiego, zanim przystąpi do Komunii św., powinien przyjąć rozgrzeszenie
w sakramencie pokuty.
71. Jakie są owoce Komunii św. ?
Komunia św. pogłębia jedność z Chrystusem, odpuszcza grzechy powszednie i zachowuje od ciężkich
oraz umacnia więź z Kościołem, Ciałem mistycznym Chrystusa.
72. Kiedy możemy przyjmować Komunię św. ?
Kościół gorąco zachęca do przyjmowania Komunii św. podczas każdej Eucharystii; a zobowiązuje do
jej przyjmowania przynajmniej raz w roku.
73. Co jest owocem sakramentu pojednania ?
Owocem sakramentu pojednania jest przebaczenie grzechów.

74. Kiedy Jezus ustanowił sakrament pokuty ?
Jezus ustanowił sakrament pokuty w wieczór niedzieli zmartwychwstania w słowach:
” Weźmijcie Ducha Świętego ! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie,
są im zatrzymane“ (J 20, 22-23).
75. Jakie elementy tworzą ten sakrament ?
Sakrament pokuty składa się z trzech aktów osoby spowiadającej się (penitenta) i rozgrzeszenia
udzielonego przez kapłana. Aktami penitenta są: żal za grzechy, wyznanie grzechów wobec kapłana
oraz postanowienie poprawy i wypełnienia zadośćuczynienia.
76. Co zawiera akt nawrócenia ?
Akt nawrócenia zawiera żal za popełnione grzechy i mocne postanowienie poprawy, by nie grzeszyć
więcej. Dotyczy więc przeszłości i przyszłości, a opiera się na ufności w miłosierdzie Boże.
77. Co to jest “zadośćuczynienie” ?
Spowiednik zadaje penitentowi wypełnienie pewnych aktów “zadośćuczynienia” (“pokuty”), które
mają na celu naprawienie szkód wyrządzonych przez grzech i przywrócenie postawy właściwej
uczniowi Chrystusa.
78. Jakie są duchowe skutki odpuszczenia grzechów w sakramencie pokuty ?
Duchowymi skutkami sakramentu pokuty są: pojednanie z Bogiem; pojednanie z Kościołem;
darowanie kary wiecznej, będącej wynikiem grzechu ciężkiego; darowanie, przynajmniej częściowe,
kary doczesnej za grzechy; pokój sumienia, pociecha duchowa; wzrost sił duchowych do
chrześcijańskiej walki ze złem.
79. Jakie są uprzywilejowane formy pokuty w życiu codziennym ?
Uprzywilejowanymi formami pokuty są : post – wyrażający nawrócenie w stosunku do siebie samego;
modlitwa – w stosunku do Boga; jałmużna – wobec bliźnich.
80. Jakie dni w roku liturgicznym związane są z większym wysiłkiem pokutnym ?
Dni szczególnie naznaczone duchem pokuty to: czas Wielkiego Postu i piątki całego roku.
81. Co to jest odpust ?
Odpust jest darowaniem kary doczesnej za grzechy, które wierni mogą uzyskać dla siebie lub dla
dusz w czyśćcu.
82. Jaki jest cel sakramentu namaszczenia chorych ?
Celem sakramentu namaszczenia chorych jest udzielenie specjalnej łaski chrześcijaninowi, który
doświadcza trudności związanych z ciężką chorobą lub starością.
83. Jaki jest istotny ryt tego sakramentu ?
Sakrament chorych udziela się przez namaszczenie czoła i rąk chorego, któremu towarzyszy
liturgiczna modlitwa kapłana.
84. Jakie są owoce tego sakramentu ?
Owoce sakramentu namaszczenia chorych to : zjednoczenie chorego z męką Chrystusa; otucha,
pokój i odwaga do znoszenia po chrześcijańsku cierpienia; odpuszczenie grzechów, jeśli chory nie
uzyskał go w sakramencie pokuty; odzyskanie zdrowia, jeśli ono służy do zbawienia; przygotowanie
na przejście do życia wiecznego.
85. Co oznacza powszechne kapłaństwo wiernych ?
Powszechne kapłaństwo oznacza, że wszyscy wierni, dzięki łasce sakramentu chrztu, mają udział w
kapłaństwie Chrystusa.
86. Co to jest sakrament święceń ?
Jest to święta władza udzielona po to, by służyć wspólnocie chrześcijańskiej w imieniu i w osobie
Chrystusa-Głowy.
87. W jaki sposób duchowni pełnią swą posługę ?
Ci, którzy przyjęli święcenia pełnią swą posługę wobec Ludu Bożego przez nauczanie, sprawowanie
kultu i pasterskie kierowanie.

88. Jakie są stopnie święceń ?
Posługa święceń jest powierzona i wykonywana według trzech stopni: diakonat, kapłaństwo,
biskupstwo.
89. Czym jest małżeństwo chrześcijan ?
Jest wyniesieniem do godności sakramentu przymierzem, poprzez które mężczyzna i kobieta tworzą
wewnętrzną wspólnotę życia i miłości.
90. Jakich łask udziela sakrament małżeństwa ?
Sakrament ten daje małżonkom łaskę kochania się miłością, którą Chrystus umiłował Kościół,
umacnia ich nierozerwalną jedność i uświęca na drodze życia wiecznego.
91. Na czy opiera się sakrament małżeństwa ?
Sakrament małżeństwa opiera się na wzajemnej zgodzie, tzn. Na woli wzajemnego i nieodwołalnego
oddania się siebie w tym celu, by żyć przymierzem miłości wiernej i płodnej.
92. Jakie są istotne cechy małżeństwa ?
Istotne cechy małżeństwa to: jedność, nierozerwalność i otwarcie na płodność.
C. Życie w Chrystusie
——————————————————————————–
93. Co to jest sumienie ?
Sumienie jest sądem rozumu, poprzez który człowiek rozpoznaje jakość moralną konkretnego czynu.
94. Co to jest cnota ?
Cnota jest to stała dyspozycja świadomości i woli, która kieruje naszymi czynami, porządkuje nasze
namiętności i kieruje naszym postępowaniem, aby było zgodne z rozumem i wiarą.
95. Czym są cnoty kardynalne : roztropność, sprawiedliwość, męstwo i umiarkowanie ?
Roztropność usposabia rozum praktyczny do odróżniania w każdych okolicznościach, prawdziwego
dobra i do wyboru właściwych środków do jego osiągnięcia. Sprawiedliwość jest to stała i mocna wola
oddania tego, co jest należne Bogu i bliźniemu. Męstwo zapewnia nieugiętość i stałość w dążeniu do
dobra. Umiarkowanie powściąga skłonność do przyjemności zmysłowych i zapewnia równowagę w
używaniu dóbr stworzonych.
96. Czym są cnoty teologiczne: wiara, nadzieja i miłość ?
Dzięki cnocie wiary wierzymy w Boga i w to wszystko, co On nam objawił i co Kościół podaje do
wierzenia. Dzięki cnocie nadziei ze stałą ufnością pragniemy i oczekujemy od Boga życia wiecznego i
łask potrzebnych do jego osiągnięcia. Dzięki cnocie miłości kochamy Boga ponad wszystko, a
bliźnich, z miłości do Boga, jak siebie samych.
97. Czym jest grzech ?
Grzech jest obrazą Boga i Jego miłości, raną zadaną własnej godności dziecka Bożego i Kościołowi.
98. Czym jest grzech śmiertelny ?
Grzech śmiertelny jest świadomym i dobrowolnym wyborem przeciwnym prawu Bożemu i wiecznemu
przeznaczeniu człowieka w ważnej rzeczy. Grzech ten niszczy w nas miłość, bez której niemożliwe
jest osiągnięcie wiecznego szczęścia.
99. Kiedy popełniamy grzech powszedni ?
Grzech powszedni popełniamy wtedy, gdy nie zachowujemy prawa moralnego w rzeczy mniejszej
wagi, lub też w rzeczy ważnej, ale nie w pełni świadomie, czy też dobrowolnie.
100. Czym jest łaska ?
Łaska jest udziałem w życiu Bożym; jest Bożą pomocą, abyśmy byli zdolni odpowiedzieć na
powołanie i mogli stać się przybranymi Jego dziećmi.
101. Co to jest łaska uświęcająca ?
Łaska uświęcająca jest darmowym darem, przez który Bóg obdarza nas swoim życiem wlanym przez
Ducha Świętego do naszej duszy, by ją uleczyć z grzechu i uświęcić.

102. O czym mówi pierwsze przykazanie dekalogu ?
Wzywa człowieka, by wierzył w Boga, w Nim pokładał nadzieję i kochał Go ponad wszystko.
103. O czym mówi drugie przykazanie dekalogu ?
Nakazuje szacunek wobec imienia Bożego i zabrania jego nadużywania.
104. W jaki sposób wypełniamy trzecie przykazanie Boże ?
Wypełniamy świętując niedzielę – dzień zmartwychwstania i święta nakazane przez Kościół.
Świętujemy poprzez uczestnictwo w Eucharystii i powstrzymanie się od pracy.
105. O czym mówi i do czego zobowiązuje czwarte przykazanie Boże ?
W tym przykazaniu Pan Bóg objawia, iż Jego wolą jest, abyśmy oddawali cześć rodzicom i tym,
których On obdarzył autorytetem dla naszego dobra. Dzieci winny okazywać rodzicom szacunek,
wdzięczność, sprawiedliwe posłuszeństwo i pomoc. Rodzice są pierwszymi osobami odpowiedzialnymi
za wychowanie swych dzieci do wiary i do życia moralnego. Mają obowiązek zapewnienia – w miarę
możliwości – spełnienia potrzeb materialnych i duchowych swoich dzieci.
106. O czym mówi piąte przykazanie dekalogu ?
Nakazuje szacunek dla ludzkiego życia. Życie jest święte od chwili poczęcia aż do śmierci, gdyż osoba
ludzka jest chciana dla niej samej na obraz i podobieństwo Boga żyjącego i świętego.
107. O czym mówi szóste przykazanie Boże ?
Wzywa do zachowania czystości każdego człowieka według stanu życia. Czystość to integracja
płciowości w osobie, wewnętrzna jedność wymiaru cielesnego i duchowego człowieka. Niektóre
grzechy przeciw temu przykazaniu to: rozwiązłość, onanizm, współżycie poza – i przedmałżeńskie,
pornografia, prostytucja, gwałt, praktyki homoseksualne.
108. O czym mówi siódme przykazanie Boże ?
Nakazuje praktykowanie sprawiedliwości i miłości w zarządzaniu dobrami ziemskimi i owocami pracy
ludzkiej.
109. O czym mówi ósme przykazanie dekalogu ?
Zabrania kłamstwa, czyli mówienia nieprawdy w celu oszukania bliźniego, który ma prawo do
prawdy.
110. O czym mówi przykazanie dziewiąte dekalogu ?
Przestrzega przed pożądliwościami cielesnymi.
111. O czym mówi dziesiąte przykazanie Boże ?
Zabrania chciwości zrodzonej z nieograniczonego pragnienia bogactw i zawartej w nich potęgi.
D. Modlitwa chrześcijańska
——————————————————————————–
112. Czym jest modlitwa ?
Modlitwa jest wzniesieniem duszy ku Bogu, lub też skierowaną do Niego prośbą o stosowne dobra.
113. Do kogo kierujemy modlitwę ?
Zasadniczo modlitwa skierowana jest do Boga Ojca. Możemy ją także kierować do Chrystusa (2680).
Kościół zaprasza nas też do tego, by wzywać Ducha Świętego, zwłaszcza jako wewnętrznego Mistrza
modlitwy chrześcijańskiej.
114. Jakiej modlitwy nauczył nas Jezus ?
Jezus nauczył nas modlitwy “Ojcze nasz”, która jest streszczeniem całej Ewangelii i najdoskonalszą z
modlitw. Nazywamy ją Modlitwą Pańską, bo nauczył nas jej nasz Pan i Mistrz, Jezus Chrystus.
115. O co modlimy się w Modlitwie Pańskiej ?
Modlitwa zawiera siedem próśb. Przedmiotem pierwszych trzech jest chwała Ojca: uświęcenie Jego
imienia, przyjście Królestwa, spełnienie woli Bożej. W czterech następnych przedstawiamy nasze
pragnienia: modlimy się o to, co jest potrzebne do życia, o uzdrowienie od grzechu; dwie następne
odnoszą się do naszej walki o zwycięstwo dobra nad złem.
116. Czym jest modlitwa maryjna ?

Jest wielbieniem wraz z Maryją boga, który “uczynił wielkie rzeczy” (Łk 1,49) dla Niej i przez Nią dla
wszystkich ludzi oraz jest zawierzeniem Maryi naszych uwielbień i naszych próśb.
117. Jaka jest uprzywilejowana forma modlitwy maryjnej ?
Jest nią “Pozdrowienie Anielskie”. Podejmując słowa anioła ze sceny zwiastowania, staramy się
patrzeć na Maryję, jak Bóg spojrzał na swoją służebnicę i radować się tą radością, jaką Bóg w Niej
znalazł. W drugiej części tej modlitwy (“Święta Maryjo…”) powierzamy Maryi nasze troski i nasze
prośby, uznając siebie grzesznikami potrzebującymi łaski Bożej.
Z życia Kościoła
——————————————————————————–
1. Co to jest Sobór Powszechny ?
Sobór Powszechny jest to zebranie wszystkich biskupów z całego świata pod przewodnictwem
papieża w celu omówienia najważniejszych spraw całego Kościoła.
2. Kiedy był ostatni Sobór Powszechny i jaki był jego cel ?
Ostatni Sobór Powszechny odbył się w latach 1962-1965, był to II Sobór Watykański, a 21 Sobór w
historii Kościoła. Uczestniczyło w nim ok. 2500 biskupów, zaczął go Papież Jan XXIII, a zakończył –
Paweł VI. Celem jego była odnowa Kościoła.
3. Wymień najważniejsze uchwały ostatniego Soboru Powszechnego.
Konstytucja o odnowie liturgii, Konstytucja o Kościele, Konstytucja o Objawieniu Bożym, Konstytucja
o Kościele w świecie współczesnym.
4. W czym szczególnie widać odnowę Kościoła ?
W odnowie liturgii, która staje się teraz coraz bardziej zrozumiała; w dążeniu do zjednoczenia
chrześcijan na całym świecie; powołanie ludzi świeckich do czynnego apostolstwa.
5. Kto jako pierwszy z Polaków został wybrany papieżem i kiedy ?
Biskup Krakowski Kardynał Karol Wojtyła został wybrany papieżem 16 października 1978 roku. Obrał
imię Jan Paweł II.
6. Co to jest diecezja ?
Diecezja jest to część Kościoła, która rządzi Biskup Ordynariusz. Diecezja dzieli się na dekanaty, a
dekanaty na parafie. Kilka diecezji tworzy metropolię, a kilka metropolii tworzy prowincję kościelną.
Liturgia Sakramentu

——————————————————————————–
1. Przedstawienie kandydatów do bierzmowania
Kapłan: Czcigodny ojcze, Kościół święty prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu bierzmowania
zgromadzonej tu młodzieży parafii N.
Biskup: Czy młodzież ta wie, jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie i czy przygotowała się
należycie do jego przyjęcia ?
Kapłan: Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania, uczestniczyli bowiem
przez szereg dni w słuchaniu słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu
pokuty.
Biskup: Droga młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od
Boga w tym sakramencie ?
Kandydaci: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego
wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.
Wszyscy: Amen.

2. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
Biskup: Pytam każdego z was: Czy wyrzekasz się szatana, wszystkich jego spraw i pokus ?
Kandydaci: Wyrzekam się.
Biskup: Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi ?
Kandydaci: Wierzę.
Biskup: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, jego Syna jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Maryi
Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca ?
Kandydaci: Wierzę.
Biskup: Czy wierzysz w Ducha Świętego, pana i Ożywiciela, którego masz dzisiaj otrzymać w
sakramencie bierzmowania, tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień Pięćdziesiątnicy ?
Kandydaci: Wierzę.
Biskup: Czy wierzysz w święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów,
zmartwychwstanie ciała i życie wieczne ?
Kandydaci: Wierzę.
Biskup: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w
Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Wszyscy: Amen.
3. Liturgia sakramentu
a. Włożenie rąk
Biskup: Najmilsi, prośmy Boga Ojca wszechmogącego, aby łaskawie zesłał Ducha Świętego na te
przybrane dzieci swoje, odrodzone już na chrzcie do życia wiecznego. Niech Duch Święty umocni je
swoimi obfitymi darami i przez swoje namaszczenie upodobni do Chrystusa, Syna Bożego.
(Wszyscy przez chwilę modlą się w milczeniu, a następnie Biskup i kapłani wyciągają ręce nad
kandydatami). Sam zaś Biskup mówi modlitwę:
Boże wszechmogący, Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który odrodziłeś te sługi swoje przez
wodę i Ducha Świętego i uwolniłeś ich od grzechu, ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela, daj
im ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha umiejętności i pobożności, napełnij ich
duchem Twojej bojaźni. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wszyscy: Amen.
b. Namaszczenie krzyżmem
(Kandydaci do bierzmowania podchodzą do biskupa, albo biskup podchodzi do każdego z nich.
Świadek bierzmowania kładzie prawą rękę na prawym ramieniu kandydata).
Biskup: N., przyjmij znamię daru Ducha Świętego.
Bierzmowany: Amen.
Biskup: Pokój z tobą.
Bierzmowany: I z duchem twoim.
——————————————————————————–
Hymn do Ducha Świętego

1. O Stworzycielu, Duchu, przyjdź
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.
2. Pocieszycielem jesteś zwan,
I Najwyższego Boga dar.
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość ognia żar.
3. Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz.
Przez Ojca obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.

4. Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej
I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy Twej.
5. Nieprzyjaciela odpędź w dal
I Twym pokojem obdarz wraz.
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.
6. Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był,
I Ciebie, jedno Tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił.
7. Niech Bogu Ojcu chwała brzmi,
Synowi, który zmartwychwstał.
I Temu, co pociesza nas,
Niech hołd wieczystych płynie chwał.